Oznámenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Weiss Projekt Management s.r.o., so sídlom na: Brnianska 2714/21

911 05 TRENČÍN, SLOVENSKO; IČO 46431942 (ďalej iba ako „Prevádzkovateľ) , potrebuje pre spracovanie Vašich osobných údajov,

Oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje typy osobných údajov alebo osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ako používame informácie, ako spracovávame a ochraňujeme zhromaždené informácie, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, komu ich prenášame a práva, ktoré môžu jednotlivci vykonávať v súvislosti s používaním ich osobných údajov. Opisujeme tiež, ako nás môžete kontaktovať, o našich postupoch ochrany osobných údajov a uplatňovať vaše práva.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spracúvame na účely definované v tomto oznámení a na časové obdobie, ktoré je potrebné len na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili. Rôzne zákony môžu tiež vyžadovať povinnosti, aby sme uchovávali rôzne údaje na rôzne časové obdobia.

V našich systémoch uchovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutých osôb nie na dlhšiu dobu, ako to je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pre ktoré sa tieto údaje ďalej spracovávajú.


Toto špecifické obdobie určíme s prihliadnutím na:

 
nevyhnutnosť uchovávať zhromaždené osobné údaje za účelom ponúknuť a poskytnúť Vami požadované služby;

s cieľom chrániť zákonnosť spracúvania prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto účeloch;

existenciu špecifických právnych či zmluvných povinností a záväzkov, ktoré spracovanie a súvisiace uchovávanie je nevyhnutné na konkrétne časové obdobie.

 
Dodržiavame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním.

 
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, v rozsahu meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, emailová adresa, dátum a miesto narodenia, adresa, vzdelanie, IBAN, rodinný stav, fotografia potrebuje prevádzkovateľ za účelom vedenia vnútornej databázy klientov, možnosti kontaktovať a informovať Vás, pre ktorú pracovnú ponuku budete

vhodným kandidátom a taktiež v prípade vyhotovenia a uzatvorenia zmluvy o diele medzi Vami a spoločnosťou Weiss Projekt Management s.r.o..

 
Podľa článkov 15 až 22 GDPR si môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo na prístup k svojím osobným údajom s cieľom overiť, či sú jej osobné údaje spracované v súlade so zákonom.

Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa o nej vedú s cieľom chrániť presnosť takýchto informácií a prispôsobiť ich spracovaniu údajov.

Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má právo požiadať, aby správca údajov o nej vymazal informácie a aby tieto údaje už viac nespracoval.

Právo na obmedzenie spracovania: Dotknutá osoba má právo požadovať, aby kontrolór údajov spracoval jeho/jej údaje v obmedzenej miere.

Právo na prenos údajov: Dotknutá osoba má právo požadovať prenosnosť údajov, čo znamená, že dotknutá osoba môže prijať pôvodne poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom a bežne používanom formáte, alebo že dotknutá osoba môže požiadať o prenos údajov iného dátového kontrolóra.

Právo na námietku: Dotknutá osoba, ktorá poskytne kontrolórovi údajov osobné údaje, má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov z viacerých dôvodov uvedených v GDPR bez toho, aby musela svoje rozhodnutie zdôvodniť.

Právo nepodliehať automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu: Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému iba na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak takéto profilovanie vytvára právny účinok týkajúci sa dotknutej osoby alebo ho/ju podobne významne ovplyvňuje.

Právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne: Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na kontrolnom orgáne, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom má obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje nariadenie GDPR.

Vždy, keď je spracovanie založené na súhlase, ako je to v článku 7 nariadenia GDPR, dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na túto adresu môžete tiež písať všetky Vaše námietky, pripomienky a taktiež vyžiadať si vaše práva týkajúce sa GDPR.

 
Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážalo zmeny v našich postupoch ochrany osobných údajov a právnych predpisov. Ohľadom významným zmien Vás upozorníme uverejnením výrazného oznámenia na našich internetových stránkach, v ktorom bude uvedený údaj o dátume poslednej aktualizácie.

Zavolajte nám (9.00 - 17.00 Hod.)
+421 901 704 111
info@wpmeu.sk
Brnianska 2, Trenčín, SK